use

install

composer require easyswoole/jwt 

rely on

 • PHP version >= PHP 7.1
 • easyswoole components include spl and utility

Generate token

use EasySwoole\Jwt\Jwt;

$jwtObject = Jwt::getInstance()
  ->setSecretKey('easyswoole') // Secret key
  ->publish();

$jwtObject->setAlg('HMACSHA256'); // Encryption mode
$jwtObject->setAud('user'); // user
$jwtObject->setExp(time()+3600); // Expiration date
$jwtObject->setIat(time()); // Release time
$jwtObject->setIss('easyswoole'); // Publisher
$jwtObject->setJti(md5(time())); // jwt id Used to identify the JWT
$jwtObject->setNbf(time()+60*5);
$jwtObject->setSub('theme'); // theme

// Custom data
$jwtObject->setData([
  'other_info'
]);

// Finally generated token
$token = $jwtObject->__toString();

Parsing token

use EasySwoole\Jwt\Jwt;

$token = "eyJhbGciOiJITUFDU0hBMjU2IiwiaXNzIjoiZWFzeXN3b29sZSIsImV4cCI6MTU3MzgzNTIxMSwic3ViIjoi5Li76aKYIiwibmJmIjoxNTczODMxOTExLCJhdWQiOiJ1c2VyIiwiaWF0IjoxNTczODMxNjExLCJqdGkiOiJjYWJhZmNiMWIxZTkxNTU3YzIxMDUxYTZiYTQ0MTliMiIsInNpZ25hdHVyZSI6IjZlNTI1ZjJkOTFjZGYzMjBmODE1NmEwMzE1MDhiNmU0ZDQ0YzhkNGFhYzZjNmU1YzMzMTNjMDIyMGJjYjJhZjQiLCJzdGF0dXMiOjEsImRhdGEiOlsib3RoZXJfaW5mbyJdfQ%3D%3D";

try {
  $jwtObject = Jwt::getInstance()->decode($token);

  $status = $jwtObject->getStatus();

  // If the encode has a secret key set, you need to specify
  // $status = $jwt->setSecretKey('easyswoole')->decode($token)

  switch ($status)
  {
    case 1:
      echo 'Verifying and passing';
      $jwtObject->getAlg();
      $jwtObject->getAud();
      $jwtObject->getData();
      $jwtObject->getExp();
      $jwtObject->getIat();
      $jwtObject->getIss();
      $jwtObject->getNbf();
      $jwtObject->getJti();
      $jwtObject->getSub();
      $jwtObject->getSignature();
      $jwtObject->getProperty('alg');
      break;
    case -1:
      echo 'invalid';
      break;
    case -2:
      echo 'Token expired';
    break;
  }
} catch (\EasySwoole\Jwt\Exception $e) {

}